Mashtakov, Nikita
Mikovic, Nik
12:00
Match Result
Mashtakov, Nikita To Win 1.24
Mikovic, Nik To Win 3.54
Minighini, Daniele
Gloeckler, Michael
12:00
Match Result
Minighini, Daniele To Win 1.79
Gloeckler, Michael To Win 1.89
Speziali, Filippo
Puntaric, Nikola
12:00
Match Result
Speziali, Filippo To Win 1.35
Puntaric, Nikola To Win 2.86