The Ashes. 2021/22. Winner.  25 Nov 22:00
Name Price
Australia 1.21
England 7.20
Name Price
Draw 9.00